top of page

Overijse en Tervuren op zoek naar toenadering maar vooralsnog geen fusieOVERIJSE-TERVUREN - De schepencolleges van Tervuren en Overijse hebben beslist om een zogenaamde bestuurskrachtmeting te bestellen bij een studiebureau.

Ook de andere gemeenten van de Druivenstreek zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 'Het doel van deze studie is om te onderzoeken of een versterkte onderlinge samenwerking op termijn voordelen zou opleveren voor de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening voor de burgers', luidt het 'De gemeenteraad en de bevolking zullen bij elke fase van de studie nauw betrokken worden'.

Alle gemeenten van de politiezones Druivenstreek en Voer & Dijle werden gecontacteerd om mee als opdrachtgever deel te nemen aan de studie. Zij kunnen, nu of later, instappen in het studietraject. De studie zal in opeenvolgende opbouwende fases verlopen. Na elke fase kan een gemeente beslissen of ze nog interesse heeft in een volgende fase. Eerst is er een verkennende studie op basis van de meest recente jaarrekeningen. 'Een studiebureau zal een objectieve vergelijking maken tussen de lokale besturen en op zoek gaan naar de gelijkenissen en verschillen; waarin investeert de ene gemeente méér dan de andere, hoeveel bedraagt de schuld per inwoner, waaruit bestaan de inkomsten van de verschillende gemeenten, enzovoort', klinkt het. 'De studie levert enkel objectieve gegevens op, zonder uitspraken te doen over wat beter of slechter is. De resultaten van de verkennende studie worden publiek gemaakt'.


Verkennend

'De 2e fase van de studie, de verdiepende studie, zal op basis van de gegevens van de verkennende studie, verder onderzoek doen naar een aantal geselecteerde onderwerpen en domeinen. Hierbij wordt er gezocht naar de verklaring voor verschillen en gelijkenissen tussen de gemeenten en waar een intensievere samenwerking toegevoegde waarde kan betekenen. Die toegevoegde waarde moet winst opleveren op het vlak van efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening en van investeringen'.

Als uit de 2e deelstudie blijkt dat een intensieve samenwerking een toegevoegde waarde zou opleveren voor de betrokken gemeenten, kan een laatste studie worden uitgevoerd, met het oog op de effectieve realisatie ervan. 'In deze derde en laatste fase bestaat de studie uit de simulatie en evaluatie van varianten van beleidskeuzes. Hieruit zal blijken binnen welk tijdsbestek, met welke middelen, binnen welke budgetten en op welke wijze de toegevoegde waarde kan gerealiseerd worden'.


Afweging

De gemeenteraad en de bevolking worden voor elk van de drie fases van de studie nauw betrokken. Dit traject vraagt immers om een breed draagvlak bij de inwoners. 'De schepencolleges zijn het erover eens dat het getuigt van goed bestuur om de voor- en nadelen van intensere intergemeentelijke samenwerking te onderzoeken', laten beide gemeenten weten. 'Deze studie is geen uitgemaakte keuze voor of tegen één of andere samenwerkingsvorm. Maar de afweging van mogelijke voor- en nadelen van elke vorm van intergemeentelijke samenwerking moet wel gebeuren op basis van objectieve gegevens. Daarom is het noodzakelijk dat deze studie wordt uitgevoerd en dat de resultaten ervan publiek worden gedeeld, zodat hierover een transparant en democratisch debat kan plaatsvinden'.


Foto Michel Van Mullem17 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page