top of page

Natuurpunt Druivenstreek verwijst landinrichtingsplan OVID naar prullenmand

HULDENBERG/TERVUREN - OVID staat voor ontwerp landinrichtingsplan 'Over Voer, IJse en Dijle'. Dat plan kadert in het landinrichtingsproject ‘Plateau van Moorsel’, inrichtingsproject Dijleland, dat op 1 juni 2007 door de Vlaamse Regering ingesteld werd. Natuurpunt Druivenstreek kant zich thans tegen het voorliggende omdat de kern ervan inefficiënt, onnodig duur én natuurvernietigend is terwijl evidente oplossingen worden genegeerd.

In toepassing van artikel 3.3.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting, heeft de VLM op 20 mei 2022 de gemeente Huldenberg het ontwerp van het landinrichtingsplan bezorgd voor advies en voor de organisatie van het openbaar onderzoek. Iedereen kon het ontwerp van het landinrichtingsplan tot en met 12 juli 2022 inkijkenen zijn/haar opmerkingen en bezwaren meedelen aan het schepencollege. (In Tervuren kan je het ontwerp van het landinrichtingsplan inkijken van 14 juli 2022 tot en met 13 augustus 2022. Gedurende die termijn kan iedereen zijn/haar opmerkingen en bezwaren meedelen aan het schepencollege.)

Hoofddoel van dit plan is het structureel verbeteren van de waterkwaliteit van de IJse. Ondanks het feit dat dit broodnodig is, verzet Natuurpunt Druivenstreek zich tegen het voorliggende ontwerp omdat de kern ervan 'inefficiënt, onnodig duur én natuurvernietigend is terwijl evidente oplossingen worden genegeerd' (sic). Kern van het landinrichtingsplan is de aanpak van de enorme erosieproblematiek aan de Langegracht, op de grens tussen Tervuren en Huldenberg, langswaar jaarlijks duizenden tonnen vervuild sediment in de IJse terechtkomen. 'Uit het rapport van de VLM blijkt dat het aanleggen van een 20 m brede grasstrook langs de Langegracht het meest effectief is van de onderzochte mogelijkheden. Dit is ook goedkoop én natuurversterkend want het creëert extra leefgebied voor de onder grote druk staande typische akkerflora en -fauna', aldus Natuurpunt.


Bufferbekkens

'Toch kiest men voor de aanleg van zeer dure en kunstmatige bufferbekkens waarvan wordt aangetoond dat ze niet eens half zo efficiënt zijn als de grasstrook. Nog onbegrijpelijker is het feit dat men de veelbelovende en door de VLM zelf bejubelde techniek van het aanleggen van contourgreppels langs de erosiehellingen, niet eens heeft meegenomen in het onderzoek. Nochtans is ook dit een veel goedkopere en natuurversterkende maatregel. Niet alleen vangen dergelijke greppels het slib op waardoor de dure extra sedimentvang uit het plan overbodig wordt. Deze groene corridors infiltreren ook het afstromend hemelwater als aanvulling van het grondwater in plaats van het naar zee te laten weglopen. In deze tijden van toenemende droogte een niet te negeren extra troef. “Het is voor ons dan ook zonneklaar dat de VLM in dit plan de verkeerde keuzes maakt.', zegt Sam Bennekens, voorzitter van Natuurpunt Druivenstreek. 'Indien de gemeentebesturen van Tervuren en Huldenberg in dit verhaal meegaan, bedriegen zij hun inwoners want die draaien dan op voor zeer dure maar slechte oplossingen'.


Onteigening

Het valt de natuurvereniging ook op dat de VLM in deze geen gebruik maakt van alle wettelijke mogelijkheden die ze heeft. 'Wanneer het particulieren betreft zoals u en ik gaat de VLM vlotjes over naar een verplichte inrichting of zelfs onteigening indien nodig. Maar zodra het gaat over het aanleggen van simpele grasstroken en greppels in landbouwgebied is men plots niet meer zo moedig. Dan blijft het als vanouds bij vrijwilligheid ook al bewijst de huidige toestand dat we er zo niet komen. Ondertussen staat de bevolking meerdere keren per jaar tot de knieën in de modder en wordt door dit gebrek aan moed diezelfde burger nu ook nog eens opgezadeld met een onnodig dure factuur voor inefficiënte maatregelen', betreurt Bennekens de bedenkelijke houding van de VLM. 'Wij dringen dan ook bij de betrokken gemeenten aan op een bijsturing met een objectief en evenwichtig puntensysteem waarbij álle maatregelen worden beoordeeld op basis van effectiviteit, kostprijs, ecosysteemdiensten en landbouwvriendelijkheid. De oplossingen die daarbij als beste uit debus komen, moeten dan onverkort en met alle wettelijke mogelijkheden worden uitgevoerd. Zo’n werkwijze blijkt de enige garantie te zijn dat de belastingbetaler de beste aanpak krijgt tegen de laagste kostprijs en de gemeentebesturen hebben dat volledig in eigen handen. Zij moeten dit plan nu immers beoordelen en er advies over geven.', klinkt het hoopvol.


Constructieve houding

Natuurpunt Druivenstreek hekelt nog het gebrek aan samenwerking van de VLM. 'Meermaals hebben wij aangedrongen op overleg met ons over dit dossier. Maar het enige dat wij van de VLM kregen is de vraag om een wandelpad op onze eigendom in te richten. Waar wij overigens toe bereid zijn. Maar dan wel alleen indien men rekening houdt met onze opmerkingen. Ons enkel betrekken wanneer we nodig zijn voor wat leukigheden in de marge maar niet wanneer het over de kern van de zaak gaat, getuigt van een gebrek aan ernst en respect. In dat geval hoeft men ook van ons geen constructieve houding te verwachten. Indien de beleidsmakers enkel geïnteresseerd zijn in halfslachtige in plaats van goede oplossingen zal men ons nog tegenkomen in de procedure. Niet in de laatste plaats bij het goedgekeurd krijgen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de onnodige bufferbekkens. Jammer dat het dan zo moet, maar wij zullen de belastingbetaler en natuur niet in de steek laten', besluit de voorzitter.


(Foto Natuurpunt Druivenstreek)


46 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page