top of page

Uiteindelijke locatie nieuw sportcentrum goedgekeurdHULDENBERG - Gisteravond werd op de Huldenbergse gemeenteraad de locatie goedgekeurd waar straks het nieuwe sportcentrum zal verrijzen. Die beslissing liet de nodige tijd op zich wachten vermits er meerdere plekken voor het centrum in aanmerking kwamen. Een studie mondde uit de keuze voor een terrein tussen de Nijvelsebaan, de Stroobantsstraat en de Zavelstraat.

'Dit wordt een hele belangrijke paraadt (= benaming voor de 'nieuwe adviesraden', nvdr.)gezien de omvang van het project', aldus burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD). 'We zijn pilootgemeente en werken nauw samen met VVSG in kader van burgerparticipatie. Gisteren hebben we op één persoon na unaniem het project goedgekeurd. De onthouding was op basis dat het weeral landbouwgrond is die ingenomen wordt. We spraken af met het Agentschap Landbouw en Visserij dat we een grootruil doen die duidelijk overhelt naar landbouw. Volgende stap is de opmaak van een RUP voor de wijziging van het gewestplan'.


Ongenoegen

Intussen werd duidelijk gemaakt dat de omwonenden tegen dit project gekant zijn. Buurtbewoner Johan Van Elsen mailde aan de vooravond van de beslissing zijn ongenoegen naar de media. 'Graag zouden we jullie op de hoogte willen brengen van een aanstaand project dat voorbereid wordt in de gemeente Huldenberg, zonder ook maar de minste informatie naar – of zonder inspraak van de bewoners', klonk de aanhef. 'Het betreft hier plannen van het huidige gemeentebestuur om een nieuw sportcomplex aan te leggen in een woonzone. De nodige gronden hiervoor zijn momenteel groene landbouwgronden die een herbestemming zouden moeten krijgen. In de huidige tijden waar men het bestaande groen minstens wil behouden en liefst nog uitbreiden is dit onbegrijpbaar.Voetbalclub OHR beschikt momenteel over infrastructuur in het centrum van het dorp met nog uitbreidingsmogelijkheden, waarom de-localisatie? De nieuwe locatie bevindt zich buiten het centrum en is bijgevolg zeer moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer, tevens zijn fietspaden onbestaande'.


Padelterreinen

Van Elsen liet verder weten dat er in het plan sprake is van meerdere voetbalterreinen, een tribune voor 400 personen, een parking voor 200 wagens, een cafetaria en nog andere sportterreinen. 'Deze zullen afhangen van de eventuele subsidies die gekregen kunnen worden; dit getuigt van planning, noodzaak en visie van het gemeentebestuur. Er is zelfs sprake van padelterreinen. Na alle heisa die zich nu al afspeelt lijkt het ons zeker niet opportuun en nog minder begrijpelijk dat men dit in een woongebied wil inplannen. Men kan dus zeker wel begrijpen dat de omwonenden en inwoners het hiermee volledig oneens zijn en absoluut niet kunnen begrijpen dat dit allemaal wordt voorbereid in absolute stilte zonder de minste informatie en inspraak van de inwoners. Tevens lijkt dergelijk megalomaan, niet noodzakelijk en zeer duur project in de huidige crisis waarin vele mensen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en de rekeningen te betalen, totaal ongepast'.


Uitbreiding

Hoe de keuze uiteindelijk tot stand kwam? In een eerste onderzoek heeft men verschillende locaties onderzocht na de vraag van OHR om een uitbreiding van de voetbalsite. Aan het terrein in de E. Gilisstraat zijn geen uitbreidingsmogelijkheden gezien het reliëf de aanwezigheid van een trage weg. Het voordeel van deze site was de nabijheid bij het centrum. Een aantal locaties werden bestudeerd en intussen op een gemeenteraad besproken. Het ging onder andere om Kerkeveld, Spitsberg op het plateau van Duisburg maar geen aansluiting bij een kern en noodzaak van extra verharding voor wegenis. Dan was er ook het voormalige stortplaatsen op Wolfshaegen maar ongeschikt omwille van de stabiliteit of het reliëf. Uit deze studie bleven uiteindelijk drie locaties over: Nijvelsebaan/ Zavelstraat – Stroobantsstraat/Holstheide en site VK Rode.


Adviezen

'Gezien het tot op heden raden was welke locatie(s) zouden weerhouden worden, werd nog geen paraadt opgericht', lezen we in de studieresultaten. 'Wel kwam dit dossier al voor bij de GECORO. Ondertussen werden voor de drie locaties al wel adviezen ingewonnen bij de provincie en het gewest. Voornamelijk de agentschappen omgeving, landbouw en Natuur en Bos. Deze gaven mee voor deze locaties geen probleem te hebben. Alle drie de sites zijn ingekleurd als landbouwgebied. VK Rode en Holstheide als waardevol agrarisch gebied en Nijvelsebaan als agrarisch gebied. Echter doeken we geen landbouwgebied op want we doen een grondruil met de als gebieden voor openbaar nut ingekleurd op Kerkeveld en daarenboven maken we permanent agrarisch gebied van het woonuitbreidingsgebied te Neerijse. Dus komt er landbouwgebied bij! Buiten de site van VK rode sluiten de twee andere zones aan bij het centrum van Huldenberg en best bereikbaar vanuit alle kernen, dit met alle vervoersmodi'.


Inspraak

'Wat de invulling van het terrein betreft kunnen we vrij bondig zijn: we kregen de aanvraag van OHR om twee voetbalterreinen aan te leggen en een trapveldje', luidt het verder. 'Vanzelfsprekend horen hier vestiaires, een kantine en een tribune bij. Welke vorm, welke grootte is momenteel nog niet bepaald. Verder kregen we de vraag voor een looplus en een 3x3 basket infrastructuur. In de wandelgangen gaan hele geruchten rond als paddelvelden, waarvan geen sprake is'.

Nu de gemeenteraad een beslissing genomen heeft, kan een paraadt buitensportterreinen opgericht worden en is 'de inspraak van de inwoners zeer belangrijk om tot een resultaat te komen'.398 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page