top of page

'Natuurpunt Druivenstreek niet tegen het bouwproject Koldam an sich, wel tegen de manier waarop'HOEILAART - 'Nadat wij bezwaar indienden tegen de oorspronkelijke plannen van de bouwpromotor, keurde het gemeentebestuur eind oktober de licht gewijzigde versie goed', laat Natuurpunt Druivenstreek weten. 'Nochtans druist ook deze versie in tegen het Ruimtelijk UitvoeringsPlan Kern (zie verdere foto’s voor argumentatie), het beleidsdocument dat bepalend is voor de ruimtelijke ordening in de dorpskern en door het gemeentebestuur zelf werd opgesteld én goedgekeurd!'

'Wij gingen dan ook in beroep bij de provincie tegen de vergunning en maken ons sterk over goede juridische argumenten te beschikken om deze te vernietigen', klinkt het. 'Wij roepen het gemeentebestuur dan ook op om in dat geval de hefbomen waarover het beschikt te gebruiken om tot een toekomstgerichte aanpak voor het projectgebied te komen'.

Ter verduidelijking: 'Natuurpunt Druivenstreek is niet tegen het bouwproject an sich, wel tegen de manier waarop', luidt het. 'Verdichting in de kern is inderdaad nodig om de open ruimte te beschermen. Maar sommigen -vooral zij die er veel geld aan verdienen- interpreteren verdichting als een uitnodiging om maximaal te bebouwen. Dat is echter niet de bedoeling en ook niet nodig'.


Toekomstbestendig

Volgens Natuurpunt is een andere aanpak mogelijk (zie foto’s) waarbij levendige én leefbare dorpskernen ontstaan die met een hoge bevolkingsdichtheid toch toekomstbestendig zijn en waar het aangenaam wonen is. Volgens het scandinavisch model van veel open ruimte en groen die zorgen voor afkoeling in de zomer en voor neerslaginfiltratie om wateroverlast en droogte tegen te gaan. 'Het is die visie waarvoor Natuurpunt Druivenstreek heeft gestreden bij de herziening van het gemeentelijk structuurplan, het is die visie waarvoor wij zullen strijden bij de opmaak van het nieuwe RUP Kern+ en het is die visie die wij desnoods zullen (proberen) afdwingen via administratieve en juridische procedures. En dit in het belang van de open ruimte, de natuur én de huidige en toekomstige inwoners van Hoeilaart!'.


Natuurpunt Druivenstreek geeft meteen feedback en verduidelijking.

In het ‘RUP Kern’ staat:
De ruimtelijke beleving in de kern van Hoeilaart is een belangrijk punt. Om dit te kunnen verwezenlijken wenst de gemeente meer groen in de kern van Hoeilaart binnen te trekken en tegelijk de openbare ruimtes beter in te richten zodat deze worden omgevormd tot interessante ontmoetingsruimtes. Ook het belang van trage wegen in het netwerk van de kern zullen hierin hun rol spelen …’ ‘Op deze manier wordt niet alleen de IJsevallei een natuurlijke drager doorheen het centrum maar worden via een kleinschalig netwerk van groene ruimtes en assen verschillende groene vingers met elkaar verbonden doorheen het centrum. Het groene landelijke en dorpse imago van Hoeilaart wordt als het ware in de kern getrokken.’ ‘Hierbij moet aandacht worden besteed aan het behoud en de versterking van trage verbindingen doorheen de kern in samenhang met het vernieuwde of te vernieuwen openbaar domein. Op deze manier kan een samenhangende kern worden gecreëerd.’ Met het opmaken én goedkeuren van dit RUP heeft het gemeentebestuur dus een mooi toekomstbeeld beloofd aan zijn inwoners.
Afbeelding uit het RUP Kern: het verbinden van de groene vingers doorheen de kern. Er loopt duidelijk een groene corridor doorheen het projectgebied.
Afbeelding uit het RUP Kern: de uitbouw van een netwerk van kwalitatieve trage wegen moet zorgen voor een samenhangende publieke ruimte.
In de praktijk gebeurt het omgekeerde: de Doender krijgt een massieve, overgedimensioneerde woonblok in de kern met een semi-privatieve binnentuin die weggestopt zit in het geheel. Geen veilige doorsteek tussen de Borreweg en de A. Biemanslaan voor fietsers en voetgangers. Geen groene corridor die de groene vingers verbindt en geen groene open ruimte om de effecten van de klimaatverandering te verzachten. Een ‘trage weg’ die omgevormd wordt tot afvalstraat en brandweg langswaar verhuiswagens toegang krijgen en zo zijn veilige en ecologische functie verliest. Weg met het landelijke en dorpse imago van Hoeilaart. Welkom grootstedelijke aanpak! In plaats van zijn beloftes aan de inwoners na te komen, levert het gemeentebestuur een vergunning af voor een project dat enkel gericht is op winstmaximalisatie van een financieelkrachtige bouwpromotor. Waarom het gemeentebestuur dat doet, laat zich raden.
De hoge, massieve wanden langs de smalle straten creëren een beklemmende stadscanyon die geen luchtcirculatie toelaat waardoor een stedelijke hitte-eilandproblematiek ontstaat.
Bij het binnenrijden via de A. Biesmanslaan zal men door de quasi ononderbroken gevelmuur de indruk van het binnenrijden van een stad hebben.
Dat een andere aanpak nochtans mogelijk is, toont men in Overijse. In het project ‘Maleizen Dorp’ kiest men er niet voor om de ruimte maximaal te bebouwen maar houdt men het bij enkele gebouwenblokken in een grote open ruimte. Deze open ruimte, ingericht met enkele speelvoorzieningen voor kinderen, wordt overgenomen door de gemeente zodat deze publiek toegankelijk zal zijn.
Een gelijkaardig principe kan men perfect toepassen op de Koldamsite: door bv. enkel woonblokken in te planten op de westelijke en oostelijke uiteinden van de site ceëert men in het midden een grote open ruimte die ecologisch ingericht, voorzien van enkele speeltuigen en publiek gemaakt kan worden. Zo kan men een trage, veilige en groene verbinding vormen waardoor het landelijke en dopse imago van Hoeilaart behouden blijft. Geheel in overeenstemming met de doelstellingen van het ‘RUP Kern’ dus! Het gemeentebestuur heeft daarvoor alle touwtjes in handen, maar laat simpelweg na er aan te trekken.
De vele groene open ruimten zorgen voor een plek waar het aangenaam wonen is.De groene open ruimten zullen tot het publieke domein behoren zodat in de dorpskern een bijkomend buurtpark ontstaat.


84 weergaven0 opmerkingen
bottom of page