top of page

'Hoeilaartse financiën onder druk', zegt oppositie. Burgemeester weerlegt met cijfermateriaal

Bijgewerkt op: 22 dec. 2022HOEILAART - Oppositiepartij CD&V vindt dat net zoals andere gemeenten ook Hoeilaart de gevolgen van de financiële crisis draagt. Dat stijgende energiekosten en hoge inflatie voor een groot financieel tekort zorgen in 2022. 'Specifiek voor Hoeilaart dragen wij nu de gevolgen van de overinvestering die enkele jaren geleden werd gedaan in het kinderdagverblijf', luidt het.

'Hierdoor moet Hoeilaart nu opnieuw 6 miljoen euro gaan lenen bij de banken, dit terwijl de rente elke dag verder stijgt. De schuldgraad van Hoeilaart zal hierdoor aanzienlijk stijgen, iets wat wij met z’n allen moeten blijven afbetalen', gaat CD&V verder. 'De coalitie van Open VLD en PRO Hoeilaart voorziet in het meerjarenplan in diverse besparingen, ook bij het gemeentepersoneel en in het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe.Burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) begrijpt de aantijgingen niet. 'Ik heb stellig de indruk dat ze het lijvige document van 86 bladzijden gewoon niet gelezen hebben en gisteren niet naar de toelichting geluisterd hebben'. Vandenput laat weten dat er voorts helemaal geen 'groot financieel tekort is in 2022. Dat het exploitatiesaldo positief afsluit op 659.945 euro. 'Er wordt voor 7 miljoen euro investeringen voorzien in 2022. 2,4 miljoen euro is er voor de voetbal- en tennisinfrastructuur, het bouwen van de Gymhal en het afwerken van de groene zone en parking rondom SJC Koldam, 700.000 euro voor de vernieuwing van de G. Dekleermaekerstraat, 600.000 euro investering in de middelbare school VONK (die we op 20 jaar terugkrijgen met rente). 570.000 euro voor de aanleg van de veilige schoolomgeving rondom de basisscholen Investeren is ook aangewezen: in 2021 sloot de rekening van de gemeente af met een positief budgettair resultaat van 7,477 miljoen euro. We hebben dus gespaard om deze investeringen te doen. De volgende jaren bouwen we dit budgettair resultaat terug op naar een kleine 3 miljoen euro in 2025'.


Besparingen

CD&V-gemeenteraadslid Patrick Demaerschack zegt dat er niets mis is om als goede huisvader van de gemeente Hoeilaart alle uitgaven kritisch te bekijken al mag dat niet ten koste gaan van de dienstverlening naar de inwoners toe. CD&V Hoeilaart vreest dat de besparingen bij het personeel en op de werkingskosten een negatieve invloed zullen hebben op de dienstverlening naar de bevolking toe, en ook een weerslag zal hebben op de kwaliteit van opvang van de senioren in het woonzorgcentrum en de peuters in het gemeentelijk kinderdagverblijf. Demaerschalk: 'Er zal ook op evenementen bespaard worden. Zo is het maar zeer de vraag of de Meifeesten volgend jaar wel nog zullen kunnen doorgaan. Activiteiten zijn belangrijk voor het Hoeilaartse verenigingsleven en we hopen dan ook dat alle evenementen kunnen behouden blijven!'

Bovendien zou dit alles opnieuw beslist zijn zonder enige vorm van inspraak en overleg, vindt CD&V gemeenteraadslid Jo Portois. 'Reeds jaren ijveren wij ervoor om de Hoeilaartse jeugdraad, seniorenraad, cultuurraad, spotraad, LOK, milieuraad, RLE, BIB raad, GROS, mobiliteitsraad en GECORO actiever te betrekken bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid. Nog altijd is echte participatie in Hoeilaart niet mogelijk. CD&V Hoeilaart roept het gemeentebestuur op om zo vlug als mogelijk overleg te organiseren alvorens de geplande besparingsmaatregelen uit te voeren.


Meerjarenplanning

Burgemeester Vandenput wil evenwel maar al te graag de Aanpassing Meerjarenplan 2022 toelichten. 'Wat de schulden betreft: in deze meerjarenplanning is nog steeds een schuldafbouw à rato 35€ per inwoner per jaar voorzien. Ook met het opnemen van de voorziene lening van 6 miljoen euro. In 2020 was de totale schuld 24 miljoen euro, in 2025 zal dit 19,6 miljoen euro zijn. De schulden gaan de volgende jaren dus naar beneden, en stijgen niet zoals CD&V verkeerdelijk schrijft. De personeelskosten bedragen 57% van de exploitatie-uitgaven. In tijden van de vele indexaties is het noodzakelijk om deze onder controle te houden', aldus Vandenput.

De besparingen bij personeel zouden vooral gaan over het niet-invullen van openstaande betrekkingen en het niet verlengen van tijdelijke contracten. De dienstverlening zal hier volgens Vandenput niet onder lijden omdat er op een iets andere manier zal gewerkt worden. Vandenput: 'Tenslotte nog over participatie: het beleidsplan werd in 2019 voorgelegd aan de adviesraden. Deze aanpassing van de meerjarenplanning is vooral van financiële aard, niet van inhoudelijke aard. Er wordt geen nieuw beleid ingevoerd. Acties die nog moeten genomen worden om dit beleid verder uit te voeren kunnen en zullen zoals steeds voorgelegd worden aan de relevante raden. Ik vind het enorm spijtig dat CD&V Hoeilaart bewust foute informatie verspreidt, ik vind dat de inwoners het recht hebben om de juiste informatie te krijgen. Vandaar mijn reactie'.


124 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page